• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het kantoor

1.1      Het kantoor Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )is statutair gevestigd te Rotterdam met als hoofdlocatie: Lylantse Plein 1, 2908 LH Capelle aan den IJssel. Onder Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )worden zowel de Juristen als de Administrateurs (boekhouders) verstaan.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1       Alle aan Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK ).
 
Opdracht

3.1       Ongeacht door wie namens Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )als opdrachtnemer, ook als het de expliciete of impliciete bedoeling is dat de opdracht door een specifieke persoon of specifieke personen wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op door of namens Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )aanvaarde opdrachten.
3.2       Het staat de opdrachtgever en Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )te allen tijde vrij een opdracht zonder opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid van de door Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.

Facturering

4.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de voor de diensten van Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )verschuldigde netto bedragen berekend op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren maal de verschillende uurtarieven van haar Juristen & Administrateurs.
4.2       De uurtarieven kunnen periodiek worden aangepast, waarna de aangepaste uurtarieven zullen gelden.
4.3       Naast het honorarium worden in rekening gebracht de door Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten en/of voor althans namens de opdrachtgever voorgeschoten kosten (bijvoorbeeld griffierechten, kosten voor uittreksels, kosten van koeriers, reis- en verblijfskosten, reiskosten van € 0,30 per kilometer met auto).
4.4       Er kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de desbetreffende opdracht.

Betaling

5.1       De betalingstermijn voor facturen is 14 dagen na dagtekening ervan. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling achterwege blijft, zijn er tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van de hoofdsom inclusief BTW en met een minimum van € 100,--. In geval van een gerechtelijke incassoprocedure is de cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd en niet slechts de geliquideerde proceskosten.
 5.2       Klachten over de declaratie dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt de juistheid van de declaratie geacht wordt te hebben erkend. De klacht schort de betalingsverplichting van de cliënt van overige declaraties niet op.
5.3       Bij niet tijdige voldoening van een declaratie of een voorschot is Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )

Aansprakelijkheid

6.1       Iedere aansprakelijkheid van Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )bij de uitvoering van haar werkzaamheden is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekering in het betreffende geval voor rekening van Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )komt.
6.2 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in artikel 6.1 plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het door Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )met betrekking tot de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,-.
6.3 Alle aanspraken van cliënten en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )binnen drie maanden nadat de gebeurtenis waarop de aanspraken zijn gebaseerd heeft of hebben plaatsgevonden.
6.4 De cliënt vrijwaart Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK ) tegen alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de opdracht en de ten behoeve van die opdracht door die derden verrichtte werkzaamheden, met inbegrip van de te maken kosten van verweer tegen die aanspraken.

Klachten- en geschillenregeling

7.1 Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )kent een interne klachtenregeling. Indien u een klacht heeft dan kunt u deze schriftelijk dan wel via het contactformulier via onze website indienen. Wij zullen binnen 14 dagen met u contact opnemen om uw klacht te bespreken. 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter, domiciliekeuze

8.1       Op alle aan Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )verleende opdrachten en overige werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
8.2       Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
8.3       Cliënten woonachtig in een land buiten bereik van de EEX-verordening kiezen domicilie ten kantore van Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )ten behoeve van de betekening van een dagvaarding ter incasso van facturen van Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK ). Een afschrift van het exploot wordt verstuurd aan het laatst bekende e-mailadres van cliënt.

Wijziging algemene voorwaarden

9.1 Lachman Juristen & Administrateurs Kantoor ( LJAK )heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijziging voorafgaand aan cliënt bekend wordt gemaakt.